Městská knihovna Podbořany

Knihovní řád - odd. pro dospělé

Knihovní řád městské knihovny v Podbořanech

Oddělení pro dospělé čtenáře

 

 

Článek I. – základní ustanovení

 

1.        Právo půjčovat si knihy a ostatní informační prameny z oddělení pro dospělé čtenáře a využívat služeb čítárny v Městské knihovně v Podbořanech má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním tohoto výpůjčního řádu a svůj souhlas potvrdí svým podpisem na čtenářské přihlášce.

2.        Po předložení platného občanského průkazu a po zaplacení příslušného poplatku se stává čtenářem městské knihovny. Obdrží čtenářský průkaz, který je nepřenosný. Čtenářský průkaz platí v oddělení pro dospělé čtenáře. Ztrátu průkazu je čtenář povinen nahlásit knihovnici, která vystaví duplicitní čtenářský průkaz. Tím se ruší platnost původního čtenářského průkazu.

3.        Knihy a časopisy se půjčují jen na jeden měsíc. Čtenář má právo požádat o prodloužení výpůjční lhůty osobně nebo telefonicky na tel.: 415 214 149, vždy na další měsíc nejvíce dvakrát po sobě. Pokud nezažádáte po měsíci o prodloužení výpůjční lhůty, budete zařazeni do upomínacího řízení, viz. Článek IV. – upomínací řízení.

4.        Čtenář je zodpovědný za stav vrácených knih. Proto ve vlastním zájmu nahlásí jejich poškození.

 

 

Článek II. – služby a provoz knihovny

 

1.        Čtenář si může titul, který momentálně není k dispozici rezervovat. Kniha je rezervována na čtenářovo jméno po dobu 14 dní. Případné prodloužení rezervace lze dohodnout telefonicky.

2.        Prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby (MVS) si čtenář může v knihovně objednat knihy a časopisy z jiných knihoven. K uskutečnění objednávky je třeba, aby čtenář předal knihovnici přesný název knihy, autora a popřípadě i nakladatelství a rok vydání. Za objednání každé knihy se platí poplatek dle požadavků knihovny, která knihu zaslala.

3.        Knihovna má k dispozici kopírovací stroj. Na požádání knihovnice okopíruje čtenáři jeho požadavek z knihy nebo časopisu.

4.        Dětské oddělení mohou navštěvovat děti do 15 let (předškoláci v doprovodu rodičů). Oddělení se řídí vlastním výpůjčním řádem.

 

 

Článek III. – povinnosti čtenářů

 

1.        Nahlásit ztrátu čtenářského průkazu, ve vlastním zájmu ihned po zjištění.

2.        Vracet knihy ve stanovené výpůjční lhůtě, reagovat na upomínky.

3.        Nepůjčovat knihy dalším osobám, knihy nepoškozovat, např. podtrháváním nebo vpisováním či nevhodnou opravou.

4.        Ztrátu knihy nebo časopisu nahradit výtiskem téhož titulu nebo zaplatit celou nákupní cenu + 30 Kč za knihovnické zpracování.

5.        Při poškození knihy nebo časopisu je postup stejný jako při ztrátě tj. čtenář zaplatí cenu knihy nebo časopisu + 30 Kč, u časopisu + 10 Kč.

6.        Ohlásit (oznámit) změnu jména a adresy.

7.        Ohlásit nakažlivou nemoc v rodině. Po dobu nemocí ztrácí čtenář výpůjční právo.

8.        Nekouřit, nejíst a chovat se tiše v prostorách knihovny.

 

 

Článek IV. – poplatky

 

Zápisné  (na dobu 12 měsíců)

Studenti, důchodci               50 Kč

Ostatní                                  – 100 Kč

 

Upomínací řízení:

1.        upomínka – 25 Kč

2.        upomínka – 50 Kč

3.        upomínka – 70 Kč

 

Meziknihovní výpůjční služba – objednávka 1 knihy – 30 Kč.

 

 

Článek V.

 

1.        Práva a povinnosti čtenáře zajikají:

a)       zrušením členství čtenáře osobně

b)       odnětím čtenářského průkazu při nedodržení tohoto řádu

c)       v případě zjištění krádeže

2.        Výjimky z ustanovení tohoto řádu uděluje ředitelka knihovny.

3.        Stížnosti a připomínky přijímá ředitelka knihovny. V oddělení pro dospělé čtenáře je k dispozici kniha přání a stížností.

4.        Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2002

 

 

Výpůjční doba oddělení pro dospělé:

Pondělí                 12:00 – 17:00 hodin

Středa                    11:00 – 16:00 hodin

Pátek                      12:00 – 18:00 hodin

 

 

Čapková Stanislava
řed. Městské knihovny v Podbořanech