Městská knihovna Podbořany

Knihovní řád - odd. pro děti

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V PODBOŘANECH ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 
Článek 1. – základní ustanovení
 
1. Dětské oddělení mohou navštěvovat děti do 15 let (předškoláci pouze v doprovodu rodičů). Po obdržení občanského průkazu se čtenář z oddělení pro děti a mládež odhlásí a přihlásí se v oddělení dospělých čtenářů.
 
2. Čtenářský průkaz získá čtenář po předložení vyplněné přihlášky, na které rodiče potvrdí svým podpisem souhlas s tímto výpůjčním řádem a správnost údajů. Zároveň se zavazují, že vyrovnají finanční úhrady způsobené ztrátou, poškozením knih a časopisů a poplatky upomínacího řízení.
 
3. Čtenář obdrží průkaz, který ho opravňuje k půjčování knih a časopisů. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Jeho ztrátu je nutno nahlásit knihovnici, která vystaví náhradní.
 
4. Knihy a časopisy se půjčují jen na jeden měsíc. Čtenář má právo požádat o prodloužení výpůjční lhůty osobně nebo telefonicky na tel: 415 214 149, vždy na další měsíc nejvíce dvakrát po sobě. Pokud čtenář nezažádá po měsíci o prodloužení výpůjční lhůty, bude zařazen do upomínacího řízení, viz. Článek IV. – upomínací řízení. Knihy a časopisy se půjčují nejdéle na tři měsíce (s prodloužením).
 
5. Čtenář zodpovídá za stav vypůjčených knih a časopisů. Proto si ve vlastním zájmu před půjčením knihy prohlédne a nahlásí knihovnici jejich případné poškození.
 
6. Do knih se nesmí vpisovat, podtrhávat nebo vytrhávat listy. Čtenář má možnost využít kopírovacího přístroje (na požádání).
 
7. Ve výjimečných případech, které posoudí knihovnice, si může čtenář vypůjčit knihu z oddělení pro dospělé čtenáře.
 
článek II. – služby knihovny
 
1. Čtenář si může knihu, která je právě půjčena, rezervovat. Kniha je rezervována po dobu 14 dní.
2. V půjčovně je umístěna čítárna, kde si čtenáři mohou prohlédnout knihy a časopisy.
 
článek III. – povinnosti čtenářů
 
1. Nahlásit ztrátu čtenářského průkazu.
2. Vracet knihy ve stanovené výpůjční lhůtě. Požádat o jejich prodloužení a reagovat na upomínky.
3. Čtenář nesmí vypůjčené knihy a časopisy půjčovat dalším osobám. Ručí za ně po celou dobu, kdy je má půjčené.
4. Při poškození knihy uhradit cenu knihy + 30,- Kč.
5. Ztrátu knihy nahradit knihou téhož titulu, nebo zaplatí cenu knihy + 30,- Kč.
6. Ohlásit každou změnu bydliště.
7. Ohlásit nakažlivou nemoc v rodině nebo ve třídě. Po dobu nemoci ztrácí čtenář výpůjční právo.
8. V prostorách knihovny se chovat tiše, nerušit ostatní čtenáře. V půjčovnách je zakázáno jídlo, bonbony, žvýkačky.
9. Nevstupovat do prostoru s knihami s taškou.
 
článek IV. – upomínací řízení – poplatky
 
Zápisné – 20,- Kč (platí na 12 kalendářních měsíců)
Upomínací řízení:
1., 2. upomínka – 30,- Kč
3. upomínka – 60,- Kč
(cena upomínek se nesčítá)
 
1. Práva a povinnosti čtenář zanikají:
a) zrušením členství čtenáře osobně
b) odnětím čtenářského průkazu při nedodržení tohoto výpůjčního řádu
c) v případě zjištění krádeže
2. Výjimky z ustanovení tohoto výpůjčního řádu uděluje ředitelka knihovny.
3. Stížnosti a připomínky přijímá ředitelka knihovny.
4. Tento výpůjční řád nabývá platnosti dne 1. ledna 2002
 
Výpůjční doba:
Pondělí 12:00 – 17:00 hodin
Čtvrtek 12:00 – 17:00 hodin
 
 
 
Čapková Stanislava
řed. Městské knihovny v Podbořanech